Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stypendia pracowników młodocianych

 grudzień 2022, styczeń, luty 2023

 

                                 brutto                          netto

I rok nauki               324,03                         279,60

II rok nauki              388,84                         335,53

III rok nauki             453,65                         391,46

uczeń OHP             259,23                         223,69

 

 

 

 

 

 

UWAGA

UWAGA

 

 

Z powodu problemów techniczych telefon stacjonarny nie działa.

Prosimy o kontakt na telefon komórkowy : 515-120-517

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

Stypendium pracowników młodocianych

 Stypendia pracowników młodocianych : wrzesień, październik, listopad 2022

 

                                 brutto                          netto

I rok nauki               307,81                         265,61

II rok nauki              369,38                         318,74

III rok nauki             430,94                         371,86

uczeń OHP             249,41                         215,22

Kwalifikacje zawodowe pracodawcy

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto:
 
1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
 
a)świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b)świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 
2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
 
a)świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b)świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c)świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 
3. dyplom ukończenia studiów:
 
a)na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b)na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 
4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 
5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.
 

Podmioty uprawnione do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych

 
1. Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:
1)pracodawca,
2)osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
3)osoba zatrudniona u pracodawcy

- pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

2. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą pracodawców, w imieniu których przygotowanie zawodowe młodocianych prowadzą uprawnieni do tego pracownicy.

Rodzaje przygotowania zawodowego młodocianych

 
 
1.Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwanych dalej "młodocianymi", może odbywać się przez:
1)naukę zawodu;
2)przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
 
2. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach, oraz dokształcanie teoretyczne.
 
3. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu, o której mowa w § 6 ust. 2 i 3.

Pracownik młodociany

DEFINICJA
Art. 190.§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

NAUKA ZAWODU
Możliwość zawarcia umowy na warunkach młodocianego pracownika z osobą, która ukończyła 18 lat
Art. 191. Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.
 
Zawarcie umowy z młodocianym pracownikiem po szkole podstawowej (jeżeli NIE ukończył 15 lat)
Art. 191.§ 2 osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończy 15 lat;
Art. 191.§ 22 osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu;
Art. 191.§24. Jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby. Wymaga uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
+ świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu oraz świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.
PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
Zasady zatrudniania młodocianych pracowników, jeżeli nie ukończyli szkoły podstawowej – przyuczenie:
 1. Zasady zatrudniania osób niemających 15 lat.
  Art. 191 § 24 Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23 , jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez
  przedstawiciela stawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
  Art. 191 § 25 W przypadku osoby, o której mowa w § 23, wymagane jest również uzyskanie zezwolenia dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą
  + orzeczenie lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu

 2. Zasady zatrudniania osób mających 15 lat.
  Art. 191 § 26 Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, może być, na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:
  1) została ona przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w ośmioletniej szkole podstawowej albo
  2) uzyskała zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej
  + orzeczenie lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu

 
WYPŁATA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Art. 86.§ 3. KP Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Urlop wypoczynkowy młodocianych

 
Urlopy wypoczynkowe
 
zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z póż. Zm.)
Art. 205. [Nabycie prawa do urlopu]
§ 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.
§ 2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
§ 3. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.
§ 4. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do urlopów przysługujących młodocianym stosuje się przepisy działu siódmego.

Umowa z pracownikiem młodocianym

 

WAŻNE

 

UCZEŃ NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA MUSI POSIADAĆ ZAWARTĄ UMOWĘ !!!!!

 

 

Spisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego  
 
na Rok Szkolny 2022/2023
 
odbędzie się od 29.07.2022 r. do 31.08.2022r.
 
 
 
 
Umowa zostanie zawarta z okresem nauczania od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2025 ( 36 miesięcy). Po dniu 31.08.2022r. spisanie umowy w celu przygotowania zawodowego nie będzie możliwe.


Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Piekarach Śląskich informuje, iż kandydaci na pracowników młodocianych na rok szkolny 2022/2023 muszą odpowiednio wcześniej dostarczyć następujące dokumenty :
 1. Kwestionariusz osobowy [Pobierz]

 2. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 3. badania lekarskie wystawione na zakład pracy po ówczesnym skierowaniu przez pracodawcę badanie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu WAŻNE : badania lekarskie muszą być zrobione do 31 sierpnia br.

 4. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zawodowej

 5. opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w przypadku młodocianych, którzy nie ukończyli 15 roku życia czyli rocznik 2008

 6. świadectwo pracy z poprzedniego zakładu w przypadku przejścia ucznia na zasadzie kontynuacji nauki zawodu. 

 

(opłata manipulacyjna za sporządzenie umowy uczniowskiej: 40,00 zł)

 

 

 

Stypendia pracowników młodocianych

 

Stypendia pracowników młodocianych

czerwiec, lipiec, sierpień/2022

 

 

                                     brutto               do wypłaty

 

I rok nauki                    311,76              269,01

II rok nauki                   374,11              322,82

III rok nauki                  436,47              376,63

uczeń OHP                  249,41              215,22

 

 

 

 

 

 

 

XLI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

 

XLI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

 

 

 

Porządek uroczystości :

25 czerwca 2022 roku

21:00 Apel Jasnogórski

26 czerwca 2022 roku

9:00     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
10:00  Zbiórka uczestników (pod Pomnikiem Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza).

10:15   Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych.

10:30   Uhonorowanie mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim).

10:30   Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

11:00   Msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca.
13:00   Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Tradycyjnie podczas obchodów uroczystości nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II (bezpośrednio przed rozpoczęciem Mszy Świętej). Wręczenie dyplomów wskazanym przez Izby mistrzom i ich uczniom, odbędzie się na Szczycie Jasnogórskim.

W tym roku pielgrzymom – rzemieślnikom, ich rodzinom, osobom bliskim, pracownikom oraz innym osobom związanym z naszym środowiskiem towarzyszyć będzie Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Uroczystość uświetni Orkiestra Klasztoru Jasnogórskiego.

 

Więcej informnacji znajdą Państwo na stronie 

https://ir.katowice.pl/2022/05/26/xli-pielgrzymka-rzemiosla-polskiego-na-jasna-gore/

 

Stypendia pracowników młodocianych

   Stypendia pracowników młodocianych : marzec, kwiecień, maj 2022

                                 brutto                          netto

I rok nauki               299,75                         258,65

II rok nauki              359,71                         310,39

III rok nauki             419,66                         362,13

uczeń OHP             239,80                         206,92

 

 

 

 

 

 

Stypendia pracowników młodocianych

   Stypendia pracowników młodocianych : wrzesień, październik, listopad 2022

 

                                 brutto                          netto

I rok nauki               307,81                         265,61

II rok nauki              369,38                         318,74

III rok nauki             430,94                         371,86

uczeń OHP             249,41                         215,22

 

INFORMACJA

INFORMUJEMY, IŻ W ŚRODY BIURO CECHU JEST

NIECZYNNE . 

 

 

 

 

 

 

Umowa z pracownikiem młodocianym

 
Dokumenty, które należy dostarczyć do Cechu
w celu spisania umowy z pracownikiem młodocianym.
 
 1. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych stwierdzających brak przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.

 

 1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 1. Zaświadczenie ze szkoły zawodowej stwierdzające w jakim zawodzie oraz w której klasie młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania teoretycznego.

 

 1. Numer PESEL oraz dokładny adres zamieszkania pracownika młodocianego (kwestionariusz osobowy-[Pobierz])

 

 1. Świadectwo pracy z poprzedniego zakładu w przypadku przejścia ucznia na zasadzie kontynuacji nauki zawodu.

 

 

 

 

Informacja

Oferujemy na wynajem salę konferencyjną na szkolenia dla grup do 30 osób.

 

 

 

 

Kontakt

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

ul. Tarnogórska 61

41-945 Piekary Śląskie

Tel. (32) 380 02 00

Fax. (32) 380 02 00

Kom. 515 120 517

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.